Giften, schenken en nalatenschap

Schenkingen
Voor het in stand houden van een hospice zijn schenkingen onmisbaar. Ook kan bij een testament worden bepaald dat een deel van de nalatenschap ten goede komt aan het hospice.

Giften
Er bestaan twee soorten giften: gewone giften die eenmalig of jaarlijks kunnen worden gedaan, en periodieke giften (soms ook wel lijfrenteschenking genoemd) die zijn vastgelegd bij een notaris. Voor het hospice zijn alle giften vrij van (schenk)belasting.

Gewone giften kunt u aftrekken van de belasting onder de volgende voorwaarden:

  • De giften zijn gedaan aan een instelling die bij de Belastingdienst is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode voldoet aan deze voorwaarde.
  • U kunt uw gift aantonen, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover.
  • Voor gewone giften geldt een drempel en een maximumbedrag. De drempel is 1% van uw verzamelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. U mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw verzamelinkomen. (Het verzamelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten van de schenker in box 1, 2 en 3 waarbij persoonsgebonden aftrek buiten beschouwing is gelaten).

Legaten
Wie een testament opmaakt kan daarin een legaat - feitelijk een schenking na het overlijden - opnemen. Een legaat wordt gedaan aan een begunstigde, bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode te Sint-Oedenrode.

De erfgenamen zijn verplicht het legaat uit te betalen. Alle soorten vermogensbestanddelen (onroerende zaken, roerende zaken en geldbedragen) kunnen in beginsel worden gelegateerd. Maar in het geval van het hospice verdient vanuit praktische overwegingen een geldbedrag de voorkeur.

Legaten aan de stichting zijn vrijgesteld van erfbelasting. Voorwaarde voor deze belastingvrijstelling is wel dat er aan het legaat geen opdracht is verbonden. Meer informatie over de fiscale consequenties van giften en legaten is te vinden op www.belastingdienst.nl.

U kunt uw eenmalige gift overmaken op IBAN: NL41 RABO 0304 621900 t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Dommelrode.

Een aanvraagformulier voor een machtigingskaart waarmee u jaarlijks een schenking kunt doen, kunt u aanvragen door een mail te sturen naar: info@hospicedommelrode.nl